تهران ، خیابان فلسطین جنوبی ، نبش خیابان محتشم ، ساحتمان ۲۴ ، طبقه اول ، واحد ۳

۷۵ ۹۵ ۴۶ ۶۶ - ۳۰ ۴۷ ۴۱ ۶۶ (۰۲۱)

مشهد، مقابل سلمان فارسی ۷ ، ساختمان آبشار ، طبقه دوم واحد ۴

۳۷۳۶ ۳۸۴۰ - ۹۵۲۴ ۴۵ ۳۸ (۰۵۱)

سامانه پیام کوتاه: ۳۲۳۴ ۳۰۰۰

info AT afarid

بازرگانی: ۳۴۷۰ ۲۲۰ ۹۱۲ (۹۸ +)